QUY TẮC ỨNG XỬ ÁP DỤNG CHO CÁC NHÀ CUNG CẤP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ X Y DỰNG HUỲNH TRẦN (HUTRACO ITC)

17/12/2021 | 47 |
0 Đánh giá

Tại HUTRACO ITC, nhiệm vụ của chúng tôi là đón tiếp khách chu đáo tận tình bằng cách tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người mà chúng tôi gặp hàng ngày.

Tại HUTRACO ITC, nhiệm vụ của chúng tôi là đón tiếp khách chu đáo tận tình bằng cách tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người mà chúng tôi gặp hàng ngày. Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi tôn trọng các quyền cơ bản của con người, cam kết tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử và Đạo Đức Kinh Doanh, thừa nhận trách nhiệm của chúng tôi để quản lý các tác động đến môi trường từ hoạt động của Công Ty, và tích cực đóng góp vào sự phồn vinh của cộng đồng và nền văn hóa của khu vực nơi chúng tôi có hoạt động kinh doanh. Chúng tôi có nghĩa vụ tôn trọng các nguyên tắc điều hành và có chương trình để quản lý và giám sát hoạt động của chúng tôi ở các khu vực này. Mặc dù chúng tôi thừa nhận rằng các nhà cung cấp của chúng tôi có thể có các tiêu chuẩn riêng, chúng tôi mong muốn giao dịch kinh doanh với các nhà cung cấp tuân thủ các nguyên tắc cơ bản và các tiêu chí được nêu trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử Áp Dụng Cho Các Nhà Cung Cấp này. Liên quan đến trách nhiệm quản trị và quản lý chuỗi cung cấp của HUTRACO ITC, chúng tôi có kế hoạch liên kết chặt chẽ hơn với các nhà cung cấp nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm đối với xã hội, môi trường và duy trì đạo đức kinh doanh khi làm việc cùng nhau.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử Của Các Nhà Cung Cấp nêu ra các tiêu chuẩn tối thiểu đối với các nhà cung cấp HUTRACO ITC. Trong trường hợp thích hợp, các nhà cung cấp thỏa mãn các tiêu chuẩn cao hơn sẽ được ưu tiên. Nhà cung cấp phải áp dụng hệ thống quản lý thích hợp và thực hiện các bước cần thiết để tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử này, bao gồm cả sự minh bạch liên quan đến các chính sách và thực tiễn và việc đào tạo các nhân viên có liên quan. Chúng tôi khuyến khích các nhà cung cấp của chúng tôi bảo đảm rằng các nhà cung cấp của họ cũng có trách nhiệm đối với các tiêu chuẩn này. Việc tuân thủ Bộ Quy Tắc này có thể được xem xét định kỳ.

Cho mục đích của tài liệu này “Nhà Cung Cấp” có nghĩa là bất kỳ công ty, doanh nghiệp hoặc các tổ chức khác bán hoặc tìm kiếm cơ hội để bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho HUTRACO ITC.

TUÂN THỦ

Các Nhà Cung Cấp HUTRACO ITC phải tuân thủ mọi luật và quy định có liên quan của quốc gia và địa phương, bao gồm các luật và quy định liên quan đến lao động, sức khỏe và an toàn, và môi trường. Các Nhà Cung Cấp phải thông báo cho người liên hệ của họ tại HUTRACO ITC hoặc người phụ trách chuỗi cung cấp khi có bất kỳ vi phạm nghiêm trọng, có cáo buộc là không tuân thủ hoặc việc điều tra đối với việc không tuân thủ nào do cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên quan đến bất kỳ hàng hóa hoặc dịch nào mà Nhà Cung Cấp cung cấp cho HUTRACO ITC, nếu vi phạm, cáo buộc hay điều tra đó có thể ảnh hưởng lớn tới khả năng của Nhà Cung Cấp để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách sạn HUTRACO ITC hoặc tập đoàn HUTRACO ITC theo cách thức phù hợp với Bộ Quy Tắc này.

QUYỀN CON NGƯỜI VÀ LAO ĐỘNG

HUTRACO ITC tôn trọng các quyền cơ bản của con người. Nhà Cung Cấp phải thừa nhận và cam kết ủng hộ các quyền con người của người lao động, và đối xử với họ một cách tôn trọng và có tính nhân văn. Các tiêu chuẩn như Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền (UDHR), Trách Nhiệm Xã Hội Quốc Tế (SAI) và Sáng Kiến Đạo Đức Thương Mại (ETI) có thể là các nguồn thông tin bổ sung hữu ích

Tự Do Lựa Chọn Việc Làm

Không được phép cưỡng bức, ràng buộc hoặc gây sức ép đối với lao động hoặc lao động tù nhân không tự nguyện. Mọi công việc phải được thực hiện một cách tự nguyện, và người lao động có toàn quyền chấm dứt công việc của họ sau khi đã thông báo một cách hợp lý. Không được phép yêu cầu người lao động từ bỏ kiểm soát của nhận dạng do chính phủ cấp, hộ chiếu hoặc giấy phép lao động như là một điều kiện để có việc làm

Lao Động Trẻ Em

Không được sử dụng lao động trẻ em trong bất kỳ giai đoạn nào của công việc được thực hiện cho HUTRACO ITC. Nếu nước sở tại không quy định tuổi lao động tối thiểu thì thuật ngữ "trẻ em" được dùng để chỉ bất kỳ người nào được tuyển dụng dưới 15 tuổi hoặc dưới độ tuổi hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc hoặc dưới độ tuổi lao động tối thiểu tại nước đó.

Không Phân Biệt Đối Xử

Là một công ty cung cấp hàng hoá và/hoặc dịch vụ cho HUTRACO ITC, công ty bạn có thể bị điều chỉnh bởi pháp luật của quốc gia và địa phương và các quy định liên quan. Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các luật và quy định đó, tất cả các hoạt động nhân sự, bao gồm việc tuyển dụng, thuê mướn, phân công và thăng chức, cũng như các quyết định ảnh hưởng đến tiền lương, phúc lợi, thuyên chuyển, và đào tạo, phải được thực hiện mà không có sự phân biệt đối xử về tín ngưỡng, chủng tộc, tuổi tác, màu da, giới tính, khuynh hướng tình dục, dân tộc, khuyết tật tâm thần hoặc thể chất, tôn giáo, đảng phái chính trị, tình trạng sức khỏe, thai sản, hoạt động công đoàn, tình trạng hôn nhân, hoặc tình trạng nào khác được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Đối Xử Nhân Đạo

Không được đối xử một cách vô nhân đạo, bao gồm bất kỳ việc quấy rối tình dục, lạm dụng tình dục, nhục hình, cưỡng bức về mặt tâm thần hoặc thể chất đối với người lao động, và không được đe dọa đối xử như vậy. Không được thực hiện các hành vi nhằm tham dự vào việc bóc lột con người, bao gồm buôn bán người và khai thác tình dục trẻ em

Tiền Lương Tối Thiểu

Tiền lương được trả cho người lao động phải tuân theo các quy định hiện hành của pháp luật địa phương về tiền lương, bao gồm các quy định liên quan đến tiền lương tối thiểu, làm thêm giờ và các khoản phúc lợi hợp pháp bắt buộc phải có.

Giờ Làm Việc

Số giờ làm việc mỗi tuần không được vượt quá mức tối đa mà luật địa phương quy định.

Tự Do Hội Họp

Hình thức giao tiếp mở và trao đổi trực tiếp giữa người lao động và bộ phận quản lý là những cách hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề phát sinh tại nơi làm việc và vấn đề thù lao. Nhà Cung Cấp sẽ tôn trọng các quyền tự do hội họp của người lao động, trong đó có quyền tham gia vào công đoàn lao động hoặc tổ chức tương tự, và quyền giao tiếp một cách cởi mở với bộ phận quản lý liên quan đến điều kiện làm việc mà không sợ bị trả thù, đe dọa hoặc quấy rối.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Nhà Cung Cấp chịu trách nhiệm duy trì môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Nhà Cung Cấp phải tuân thủ mọi luật, quy định và quy tắc tại quốc gia mà Nhà Cung Cấp hoạt động về quản lý sức khỏe người lao động và an toàn lao động. Trong trường hợp Nhà Cung Cấp thu xếp chỗ ở cho người lao động thì chỗ ở phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe được nêu trong tài liệu này.

Sức Khỏe và An Toàn cho Khách Hàng của HUTRACO ITC, các Hiệp Hội, và Công Chúng

Nhà Cung Cấp phải áp dụng các quy trình cần thiết và phù hợp để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho khách hàng của HUTRACO ITC, các hiệp hội và công chúng nói chung tại cộng đồng dân cư mà tại đó cả Nhà Cung Cấp và HUTRACO ITC hoạt động.

Tai Nạn Lao Động và Bệnh Nghề Nghiệp

Phải có quy trình và hệ thống để quản lý, theo dõi và báo cáo về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bao gồm các quy định để: i) khuyến khích người lao động báo cáo; ii) phân loại và ghi lại các trường hợp chấn thương và bệnh tật; iii) cung cấp điều trị y tế cần thiết; iv) điều tra các vụ việc và tiến hành các hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân của các vấn đề này; và

v) tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trở lại làm việc. Người lao động cần được đào tạo về an toàn, bao gồm, trong trường hợp cần thiết, biết cách sử dụng đúng các thiết bị, hóa chất, và sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân.

MÔI TRƯỜNG

HUTRACO ITC cam kết về việc giảm thiểu các tác động đối với môi trường gây ra từ hoạt động của mình, và hoạt động của các Nhà Cung Cấp của HUTRACO ITC.

Đăng Ký và các Giấy Phép về Môi Trường

Nhà Cung Cấp phải có, giữ, và duy trì hiệu lực tất cả các giấy phép môi trường và đăng ký cần phải có và tuân thủ các yêu cầu về báo cáo và hoạt động của các giấy phép đó.

Các Hạn Chế Đối Với Nội Dung Sản Phẩm

Nhà cung cấp phải tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành về các chất cấm hoặc hạn chế bao gồm quy định pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa và các quy định về tái chế và xử lý.

Hóa Chất và Vật Liệu Nguy Hiểm

Hóa chất và các vật liệu khác gây nguy hiểm nếu thải ra môi trường phải được xác định và quản lý để đảm bảo xử lý, vận chuyển, lưu kho, tái chế hoặc tái sử dụng và xử lý một cách an toàn.

Khí Thải

Khí thải hóa chất hữu cơ dễ bay hơi, bình xịt, các chất ăn mòn, bụi, hóa chất làm suy yếu tầng ô-zôn và sản phẩm của quá trình đốt cháy được tạo ra từ các hoạt động phải được xác định, theo dõi, kiểm soát và xử lý theo yêu cầu trước khi xả thải.

Phòng Chống Ô Nhiễm và Suy Giảm Tài Nguyên

Tất cả các loại chất thải, bao gồm nước, năng lượng, vật liệu thô, và vật liệu đã qua xử lý, phải được giảm bớt hoặc loại bỏ ngay tại nguồn hoặc bằng phương pháp như thay đổi quy trình sản xuất, các quy trình bảo dưỡng và lắp đặt, thay thế vật liệu, bảo tồn, tái chế và tái sử dụng vật liệu . Nước thải hoặc chất thải rắn được tạo ra từ các hoạt động phải được mô tả rõ, theo dõi, kiểm soát và xử lý theo yêu cầu trước khi xả thải hoặc xử lý theo các tiêu chuẩn và quy định hiện hành.

Quản Lý Môi Trường

Nhà Cung Cấp nỗ lực không ngừng để đẩy mạnh việc giảm thiểu tác động đến môi trường của các hoạt động, các sản phẩm và dịch vụ của mình. Nên xem xét các ví dụ về giảm tiêu thụ năng lượng và nước, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, giảm thiểu chất thải và ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động đến đa dạng sinh học và các hệ sinh thái, và giảm thiểu tác động đến môi trường của sản phẩm trong các giai đoạn khác nhau của vòng đời sản phẩm nếu có.

ĐẠO ĐỨC

Quy tắc Ứng Xử và Đạo Đức Kinh Doanh của HUTRACO ITC yêu cầu rằng hoạt động kinh doanh phải được thực hiện với sự trung thực và ngay thẳng, và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật áp dụng. Do đó, chúng tôi mong rằng các Nhà Cung Cấp HUTRACO ITC và các đại lý của họ duy trì các chuẩn mực cao về đạo đức kinh doanh.

Không Tham Nhũng, Tống Tiền, hoặc Gian Lận

Các tiêu chuẩn cao nhất về trung thực cần phải đảm bảo trong tất cả các giao dịch kinh doanh. Nghiêm cấm bất kỳ và mọi hình thức tống tiền, tham nhũng và biển thủ công quỹ và điều này dẫ đến, hoặc làm cho Nhà Cung Cấp phải chấm dứt (hoạt động) ngay lập tức và phải đối mặt với các vụ kiện pháp lý.

Công Bố và Bảo Mật Thông Tin

Phải áp dụng các biện pháp có hiệu quả để bảo vệ thông tin khách hàng và tài sản sở hữu trí tuệ liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, và/hoặc bất kỳ thông tin nào khác được coi là bí mật và các thông tin đó chỉ được tiết lộ phù hợp với các hướng dẫn được nêu rõ trong bất kỳ thỏa thuận không tiết lộ đã được các bên chấp thuận, chính sách bảo mật và theo đúng quy định pháp luật.

Không Được Có Lợi Thế Không Chính Đáng

Không được đưa hoặc chấp nhận hối lộ hoặc các cách thức khác để có được lợi thế không chính đáng hoặc không phù hợp. Nhà Cung Cấp, hoặc người đại diện hoặc nhân viên của Nhà Cung Cấp không được phép cung cấp cho bất kỳ một nhân viên nào khoản tiền lại quả hoặc hối lộ. Nhà Cung Cấp nên tôn trọng phong tục địa phương về quà biếu, mặc dù giá trị các món quà này không bao giờ được lớn tới mức đủ để gây ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh

hoặc trái với các quy định hiện hành.

Lưu Trữ Hồ Sơ

Sổ sách tài chính phải được lưu giữ theo các chuẩn mực thực hành kế toán hiện hành và tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan.

Liên Hệ Cộng Đồng

HUTRACO ITC cống hiến cho sự phồn vinh của các cộng đồng nơi chúng tôi kinh doanh, điều này được thể hiện thông qua việc làm từ thiện và các hình thức tham gia cộng đồng khác. Chúng tôi khuyến khích các Nhà Cung Cấp liên hệ với cộng đồng của họ để hỗ trợ đẩy mạnh sự phát triển và bền vững của kinh tế xã hội.

HUTRACO ITC bảo lưu quyền sửa đổi hoặc sửa đổi Bộ Quy Tắc Ứng Xử này. HUTRACO ITC có thể chấm dứt giao dịch giữa HUTRACO ITC với bất kỳ Nhà Cung Cấp nào nếu nhận thấy Nhà Cung Cấp đó vi phạm các tiêu chuẩn này hoặc với lý do khác theo quy định của thỏa thuận giữa HUTRACO ITC và Nhà Cung Cấp đó.

Mua hàng ONLINE ngay để nhận được mức giá tốt nhất

Cùng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19

 

CÔNG TY PHÂN PHỐI ĐÈN PHILIPS CHÍNH HÃNG GIÁ SỈ TẬN GỐC

 

Hotline/Zalo: 0938.009.005

Email: cskh@hutraco.vn 

Đ/c: 93 Lương Định Của, P. Bình An, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Website: www.bongdenphilips.net |www.denphilips.vn |www.denledphilips.com

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website www.denledphilips.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận